Monday, December 26, 2011

ई-बुक्सचा जमाना

आता येथे ई-बुक्सचा जमाना आला आहे. अमेझॉन-कॉम ने ई-बुके वाचण्यासाठी किंडल नावाचे एक गॅजेट बाजारात आणले. इतरानीहि मग तशाच वस्तू बनवल्या. त्यांचा सर्वांचा खप बर्‍यापैकी होतो. अमेझॉनने १५ डिसेंबरला जाहीर केले कीं मागल्या तीन आठवड्यात दर आठवड्याला त्यांचे १० लाख किंडल विकले गेले!.अमेझॉन कंपनी ई-बुके प्रकाशित करते. तीं पैसे देऊन विकत घ्यावी लागतात. म्हणजे तीं इंटरनेटवरून किंडलवर उतरवता येतात व मग वाचता येतात. खर्‍या पुस्तकाप्रमाणे किंडलवर एकावेळी दोन पाने दिसतात व पान उलटून पुढील पानांवर जाता येते. त्यामुळे प्रत्यक्ष पुस्तकच वाचत असल्यासारखे वाटते.किंडलचा दुसरा काही उपयोग बहुधा नसावा. हल्ली अमेझॉन प्रमाणे इतरहि काही कंपन्या ई-बुके प्रकाशित करतात.
एक गमतीची बातमी वाचली ती अशी कीं अमेझॉन व इतर तशा कंपन्या लायब्रर्‍यांना ई-बुके विकायला नकार देतात! किंडल विकत घेतलेल्या व्यक्तीने ई-बुक खरेदी केले तर ते त्याला एकट्यालाच वाचता येते. इतर संगणकावर वा किंडलवर ते पाठवता येत नाही. मात्र लायब्ररीच्या अनेक सभासदाना त्याचा लाभ घेतां येईल हे त्याचे कारण. त्याचा इ-बुकच्या खपावर परिणाम होउ शकेल ही काळजी!
हार्पर-कोलिन्स ही प्रकाशन कंपनी आपली इ-बुके लायब्ररीला विकतच नाहीत! आता त्यांनी असे ठरवले आहे कीं पुस्तक लायब्ररीला विकले तरी लायब्ररी वाचकाना ते इ-बुक २६ वेळा वाचता येईल त्यापेक्षा जास्त वाचकाना ते वाचावयाचे असेल तर त्यासाठी लायब्ररीला पुन्हा पैसे भरावे लागतील!
मात्र काही छोटे इ-बुक प्रकाशक असे काही बंधन लायब्ररीवर घालत नाहीत. ते खुशाल आपली इ-बुके लायब्ररीला विकतात. तेवढाच आणखी खप!

No comments:

Post a Comment